หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 

HOT NEWS
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
พ.ร.บ.การจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562  
 

เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะ ขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และมีขีดความสามารถในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะดังกล่าวครบถ้วน ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับกฎหมายนี้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อีกทั้งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดระเบียบการจอดรถและประเภทของยานพาหนะทางบกอื่นที่ไม่ใช่รถให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น กำหนดที่จอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีหมายความรวมถึงที่จอดรถที่มีเครื่องหมายอนุญาตให้จอดรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ หรืออาจมอบหมายให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแทนก็ได้ นอกจากนั้น กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และอำนาจในการจัดระเบียบการจอดรถ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ สถานที่จอดรถ สั่งให้ผู้จอดรถในที่ห้ามจอดรถเคลื่อนย้ายรถออกไป หากไม่พบผู้ขับขี่จะใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ หรือเคลื่อนย้ายรถไปไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้  ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
           โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การมีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอด และก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ สุจิตรา นิลแพทย์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ : 056-713-987 โทรสาร : 056-713-987
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 17,654 เริ่มนับ 8 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10