หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสมบูรณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 
 
 
ข่าวสาร
 


 
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
 

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
                                        
๑. หลักการและเหตุผล  
โรคไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออกเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน อย่างต่อเนื่องทุกปีจึงได้มีการเน้นให้มีการควบคุมโรคมาลาเรียเป็นนโยบายหลักของงานด้านสาธารณสุข สาเหตุจากยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคเมื่อยุงก้นปล่องกัดและดูดเลือดคนที่มีเชื้อมาลาเรียเข้าไป เชื้อจะเพิ่มจำนวนในยุงโดยใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน เมื่อยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียนี้ไปกัดคนอื่น ก็จะปล่อยเชื้อมาลาเรียจากต่อมน้ำลายเข้าสู่คนอีก จึงทำให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้มาลาเรีย ซึ่งอาจเริ่มมีอาการป่วยหลังจากถูกยุงก้นปล่องกัดประมาณ 10-14 วัน อาการที่สำคัญได้แก่ มีอาการไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ท้องร่วง ในกรณีที่ทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องช้าเกินไปอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ โรคนี้ทำให้บั่นทอนแรงงานจากการขาดงาน และมีผลต่อการศึกษาจากการขาดเรียนทำให้เด็กมีการเรียนรู้ช้า ในพื้นที่หรือช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาด
และมีการเจ็บป่วยจำนวนมากอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ
และภาระการดูแลผู้เจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว โรคไข้มาลาเรียสามารถป้องกันได้ และรักษาให้หายขาดได้ ขณะเดียวกันเมื่อเป็นแล้วก็อาจเป็นอีกได้ถ้าถูกยุงที่มีเชื้อมากัดอีกการป้องกันได้แก่ การนอนในมุ้งใส่เสื้อผ้ามิดชิดปกคลุมแขนขา ทาสารป้องกันยุง และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่องที่อยู่ใกล้ชุมชน ประกอบกับสภาพพื้นที่ของตำบลที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการระบาดของโรค นอกจากนี้พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่มีการตื่นตัวร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย เช่น การนอนไม่กางมุ้ง เป็นต้นจึงทำให้โรคไข้มาลาเรียจะมีการระบาด
ตลอดปีและมีการระบาดในทุกกลุ่มอายุ
   องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัดทำโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคมาลาเรียขึ้น และเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนำโดยแมลง
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ประชาชน มีความรู้และมีพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย
2. เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค โดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อลดการเพิ่มจำนวนการเกิดของยุงลาย
๓. เป้าหมายของโครงการ  
ประชาชนหมู่ที่ 1 – 10 พื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ จำนวน 700 คน
๔. วิธีดำเนินการ
๑.  จัดทำโครงการและนำเสนอโครงการ
๒.  ประชุมจัดทำโครงการร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
๓.  กำหนดวัน เวลา ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.  จัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินโครงการฯ
๕.  ประเมินโครงการ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ


-2-

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ
วันที่ 15-19 กันยายน 2564
๖. สถานที่ดำเนินการ

ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลา หมู่บ้าน/ชุมชน

1 15 กันยายน2564
09.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล
หมู่ที่ 3 บ้านไร่อุดม

2 16 กันยายน 2564
09.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก
หมู่ที่ 10 บ้านแสงมณี

3 17 กันยายน 2564
09.00 - 16.00 น. หมูที่ 4 บ้านเขาขาด
หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่มทอง

4 18 กันยายน 2564
09.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 7 บ้านฟุบสะแก
หมู่ที่ 9 บ้านหนองอุดม

5 19 กันยายน 2564
09.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านซับสมบูรณ์
หมู่ที 8 บ้านใหม่ซับเจริญ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์
๘. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 18 (วันที่ 22 กันยายน 2564) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตั้งจ่ายจำนวน 70,000 บาท
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้
1.ประชาชนมีความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
3. ประชาชนมีการตื่นตัวและเฝ้าระวังในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 13.34 น. โดย คุณ พีรพงษ์ มะลิทอง

ผู้เข้าชม 236 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ : 056-713-987 โทรสาร : 056-713-987
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 2,516,624 เริ่มนับ 8 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10