หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
นายพิทักษ์พงศ์ เทเวศธำรง
รองนายก อบต.ซับสมบูรณ์
นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง
นายก อบต.ซับสมบูรณ์
นางวาสนา ดวงจินดา
รองนายก อบต.ซับสมบูรณ์
นายบุญชอบ ชมภู
เลขานุการนายก
อบต.ซับสมบูรณ์
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
วัดใหม่ไร่อุดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสมบูรณ์
www.subsombun.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
ซับสมบูรณ์ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 056-713-987
 
 

 
 
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
   


-กิจการสภา- [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 106 
   
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับอบต.ซับสมบูรณ์
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 20 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 181 
   
 
   
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561-2563) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุง ฉบับที่ 2) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
คำสั่ง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
แผนอัตรากำลัง 61-63 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
   
 
   
 
พช 0023.3/ว 3622 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 503 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3623 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 506 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. 2560 ฉบับที่ 3 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3646 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3647 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาส 4 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3611 หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว498 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่6/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว500 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว501 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว502 แจ้งคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.2/ว 3621 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3624 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 4 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3625 การโอนจัดสรรงบประมษณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาส 4  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 493 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 494 ขอความอนุเคราะห์ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3562 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3562 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3571 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.5/ว3603 กำหนดหลักฐานการจ่ายเงินของอปท. [ 10 ก.ค. 2563 ]     
   
 
   
 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013  [ 10 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2012  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10176-10251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 6/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2011 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10017-10020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2010  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10021-10096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10097-10172 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
   
 
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
   
 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรม 5 ส.สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สามแยก ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศสภากำหนดสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
 
 
 
วีดิทัศน์
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 119 
 
สายตรงปลัด
โทร : 056-713-987
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-752-9565
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

สินค้า OTOP  

โรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลโพทะเล  
   
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
การจัดการองค์กความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE MANAGEMENT
 
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 พ.ค. 2563)    อ่าน 588  ตอบ 3  
ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนต้องลงที่ไหนยังไงค้ะ (22 พ.ค. 2563)    อ่าน 18  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึ่งพอใจในการให้บริการ ด้านใดมากที่สุด
  การทักทายต้อนรับ
  กิริยามารยาท
  ความพร้อมในการให้บริการ
  ความรวดเร็วในการให้บริการ
  การแต่งกาย
  พึ่งพอใจทุกเรื่อง
   
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ : 056-713-987 โทรสาร : 056-713-987
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 309,837 เริ่มนับ 8 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์