หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสมบูรณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลซับสมบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 32,527 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ของอำเภอวิเชียรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ 23 กิโลเมตร ตำบลซับสมบูรณ์ ทิศเหนือจะเป็นทิวเขา ทอดแนวยาว ตามสภาพพื้นที่ของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรมด้านพืชไร่ พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงและเป็นดินร่วนเหมาะแก่การปลูกพืชเกษตร
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,024 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,495 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66

หญิง  จำนวน 2,529 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,564 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 100.48 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังใหญ่และ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สามแยกและ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
 
ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
ตำบลซับน้อย
อำเภอวิเชียรบุรี
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ตำบลสามแยกและ
ตำบลสระประดู่
อำเภอวิเชียรบุรี
ตำบลวังใหญ่และ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
 
ภูมิประเทศ
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงไม่มีป่าไม้ และพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นจำนวนมาก
ภูมิอากาศ
 

ฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ฤดูฝน เดือน มิถุนายน - กันยายน

ฤดูหนาว เดือน ตุลาคม - มกราคม
 
อาชีพประชากร
 
 
การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ฯลฯ ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  การปศุสัตว์
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
 
โค จำนวน 455 ตัว
กระบือ จำนวน 125 ตัว
 
สุกร จำนวน 60 ตัว
เป็ด จำนวน 521 ตัว
 
ไก่ จำนวน 115 ตัว
อื่นๆ จำนวน 815 ตัว
 
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านซับสมบูรณ์ 278 264 542 168
2 บ้านโพทะเล 259 289 548 195
3 บ้านไร่อุดม 246 242 488 148
4 บ้านเขาขาด 219 223 442 137
5 บ้านกระทุ่มทอง 277 304 581 180
6 บ้านหนองจอก 216 197 413 144
7 บ้านฟุบสะแก 361 378 739 222
8 บ้านใหม่ซับเจริญ 336 297 633 179
9 บ้านหนองอุดม 201 199 400 109
10 บ้านแสงมณี 102 136 238 82
รวม 2,495 2,529 5,024 1,564
 
สำนักทะเบียนอำเภอวิเชียรบุรี กรมการปกครอง พิมพ์วันที่ 16 มีนาคม 2560
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

วัดซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านซับสมบูรณ์

วัดโพทะเล หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล

วัดไร่อุดม (เก่า) หมู่ที่ 3 บ้านไร่อุดม

วัดใหม่ไร่อุดม หมู่ที่ 3 บ้านไร่อุดม

วัดคีรีสุทธาราม หมู่ที่ 4 บ้านเขาขาด

วัดกระทุ่มทอง หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่มทอง

วัดแสงมณีเจริญธรรม หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก

วัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 7 บ้านฟุบสะแก

วัดสุวรรณคีรีวิหาร หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ซับเจริญ

วัดหนองอุดม หมู่ที่ 9 บ้านหนองอุดม
การศึกษาในตำบล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล
โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านฟุบสะแก ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวิเชียรบุรี (ตำบลซับสมบูรณ์)
 
การสาธารณสุขในตำบล
 

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล
 

สถานีตำรวจภูธรพุเตย
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 

ประเพณีแม่ไม้มวยไทย ประมาณเดือน มกราคม

แห่ช้างสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
การคมนาคม
 

มีถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ได้แก่
 
ถนนสายสระคู – ลำนารวย
 
ถนนสายซับสมบูรณ์ – ซับปางช้าง

มีถนนคอนกรีตเป็นระยะทางสั้นๆ ภายในหมู่บ้าน
    จำนวน 21 สาย

มีถนนหินคลุกติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
    จำนวน 23 สาย

มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 29 สาย
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ฝาย      

สระ      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
ดิน

พื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ทำสวน ทำนา ทำการเกษตร อื่นๆ
น้ำ

ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน
ภูเขา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีภูเขาขี้นก
 
ไฟฟ้าในตำบล
 

มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,561 ครัวเรือน
การสื่อสารในตำบล
 

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง
  หมู่ที่ 2,7      

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
  หมู่ที่ 1      
 
ประปาในตำบล
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง

ปั้มน้ำมัน ขนาดเล็ก จำนวน 25 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ จำนวน 47 แห่ง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ : 056-713-987 โทรสาร : 056-713-987
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 2,450,731 เริ่มนับ 8 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10