หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลซับสมบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 32,527 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ของอำเภอวิเชียรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ 23 กิโลเมตร ตำบลซับสมบูรณ์ ทิศเหนือจะเป็นทิวเขา ทอดแนวยาว ตามสภาพพื้นที่ของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรมด้านพืชไร่ พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงและเป็นดินร่วนเหมาะแก่การปลูกพืชเกษตร
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,024 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,495 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66

หญิง  จำนวน 2,529 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,564 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 100.48 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังใหญ่และ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สามแยกและ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
 
ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
ตำบลซับน้อย
อำเภอวิเชียรบุรี
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ตำบลสามแยกและ
ตำบลสระประดู่
อำเภอวิเชียรบุรี
ตำบลวังใหญ่และ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
 
ภูมิประเทศ
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงไม่มีป่าไม้ และพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นจำนวนมาก
ภูมิอากาศ
 

ฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ฤดูฝน เดือน มิถุนายน - กันยายน

ฤดูหนาว เดือน ตุลาคม - มกราคม
 
อาชีพประชากร
 
 
การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ฯลฯ ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  การปศุสัตว์
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
 
โค จำนวน 455 ตัว
กระบือ จำนวน 125 ตัว
 
สุกร จำนวน 60 ตัว
เป็ด จำนวน 521 ตัว
 
ไก่ จำนวน 115 ตัว
อื่นๆ จำนวน 815 ตัว
 
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านซับสมบูรณ์ 278 264 542 168
2 บ้านโพทะเล 259 289 548 195
3 บ้านไร่อุดม 246 242 488 148
4 บ้านเขาขาด 219 223 442 137
5 บ้านกระทุ่มทอง 277 304 581 180
6 บ้านหนองจอก 216 197 413 144
7 บ้านฟุบสะแก 361 378 739 222
8 บ้านใหม่ซับเจริญ 336 297 633 179
9 บ้านหนองอุดม 201 199 400 109
10 บ้านแสงมณี 102 136 238 82
รวม 2,495 2,529 5,024 1,564
 
สำนักทะเบียนอำเภอวิเชียรบุรี กรมการปกครอง พิมพ์วันที่ 16 มีนาคม 2560
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา